تقویم آموزشی

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (قابل استعلام)

3,640,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 17 و 18 اسفند ماه
با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (قابل استعلام)

6,700,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 3 و 4 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

1,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

4,550,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: اردیبهشت ماه سال 1403
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

3,750,000 تومان4,150,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: اردیبهشت ماه 1403
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 17 و 18 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 25 و 24 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 19 و 20 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

1,800,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 12 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)