دیپ تیشو ماساژی درمانی است. که با فشار و اجرای تکنیک بر روی بافت های عمیق بدن به بهبود وضعیت مراجعه کننده کمک میکند.
با اجرای تکنیکهای ضربه ای آهسته و عمیق با هدف تحت تاثیر قرار دادن لایه های زیرین و لایه های داخلی عضلات و بافت های هم بند ماساژ دیپ تیشو یک از روشهای درمانی پرطرفدار شده است.
با اجرای صحیح تکنیکهای ماساژ دیپ تیشو، تنش در ماهیچه، بافت های بخش های مختلف بدن و … کاهش پیدا کرده و با افزایش گردش خون، کاهش التهاب به سرعت در بدن فرد آسیب دیده بهبود می یابد.