تقویم آموزشی

نام دورهروزتاریخساعتشهریه
آناتومیپنجشنبه15 دی ماه19 - 152.200.000 تومان
پکیج جامع کارآفرینی
(کاربرماساژ)
پنجشنبه و جمعه15 و 16 دی ماهپنجشنبه: 14 - 9
جمعه: 17 - 9
3.950.000 تومان
ماساژ سنگ داغیکشنبه و سه شنبه18 و 20 دی ماه9-172.200.000 تومان
ماساژ لاغریدوشنبه و سه شنبه19 و 20 دی ماه9-172.200.000 تومان
ماساژ سوئدیچهارشنبه و پنجشنبه21 و 22 دی ماه9-172.100.000 تومان
پکیج جامع کارآفرینی
(کاربرماساژ)
پنجشنبه و جمعه22 و 23 دی ماه9-173.950.000 تومان
ماساژ صورتپنجشنبه و جمعه22 و 23 دی ماه9-171.450.000 تومان
ماساژ بادکشدوشنبه و سه شنبه22 و 23 دی ماه9-171.200.000 تومان
یومی‌هوتراپی (3)چهارشنبه و پنجشنبه28 و 29 دی ماهچهارشنبه: 17-9
پنجشنبه: 14-9
2.300.000 تومان
یومی‌هوتراپی (4)پنجشنبه و جمعه29 و 30 دی ماهپنجشنبه: 19-15
جمعه: 17-9
2.400.000 تومان
تای ماساژپنجشنبه و جمعه29 و 30 دی ماه9-172.200.000 تومان