ماساژ ایرانی علاوه بر تکنیک های عملی با دست نیاز به شناخت حدودی از تکنیک های ماساژ دارد.

در ماساژ ایرانی علاوه بر تکنیک های عملی با دست، نیاز است تا حدودی با مباحث طب سنتی آشنا بوده تا بتوان تکنیک ها را بطور صحیح اجرا کرد.
شرایط سنی، جنسیت، سن  و نوع طبع و مزاج از مواردی است که در ماساژ ایرانی مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به شرایط فرد ماساژ گیرنده و احیانا اختلالاتی که داشته باشد، ماسور ماساژ ایرانی می بایست ابتدا با بررسی های لازم، تکنیک هایی را که در دوره های آموزشی فرا گرفته است بصورت تکنیکی انجام دهد.