نتایج آزمون عملی فنی و حرفه ای

لیست نتایج آزمون عملی آقایان 1402/02/23
نام و نام خانوادگینام دورهنمره
جواد رضائیکاربرماساژ81
بهزاد سهیلی زادماساژ سوئدی94
بهزاد سهیلی زادماساژ ایرانی76
جلال حمیدرادکاربرماساژ84
امیرحسین آقاییکاربرماساژ74
شهرام خضرپورکاربرماساژ70
محمد آریایی زادکاربرماساژ90
رضا ریحان قوشچیکاربرماساژ74
محمدکاظم زارعی زیاریکاربرماساژ54
آریا اسدیانکاربرماساژ65
مبین گوشهکاربرماساژ61
مهراب ملک پورکاربرماساژ83
علی کنشلوکاربرماساژ86
هومن سلطانیانکاربرماساژ90
خشایار بوبوریکاربرماساژ94
سیدمحمدحسین موسویکاربرماساژ84
میعاد قادرمزیکاربرماساژ90
داود جمشیدیکاربرماساژ84
اسماعیل پشنگ پورکاربرماساژ81
محمد یاسر امیریکاربرماساژ87
علیرضا کاتبکاربرماساژ82
امید عباسیکاربرماساژ89
بنیامین عبداللهیانکاربرماساژ84
منصور اسماعیلی منفردکاربرماساژ87
علیرضا تیمورزادهکاربرماساژ82
علی آقائی مهینکاربرماساژ84
ایوب کهنهکاربرماساژ87
سجاد توانگر رنجبرکاربرماساژ82
ایمان اسلامکاربرماساژ84
علیرضا آسترکیکاربرماساژ81
مصطفی جهانیکاربرماساژ95
سیدمحمدباقر امامیکاربرماساژ82
محمدرضا یزدیانکاربرماساژ89
محمد پویانشیاتسو80