آرشیو دسته بندی: مزاج شناسی

مزاج خوراکی ها

??مزاج گوشت ها ✅ شتر: گرم و خشک ✅ گاو: سرد و خشک ✅ گوساله: سرد و تر ✅ گوسفند: گرم و تر ✅ بز: سرد و خشک ✅ مرغ محلی: گرم و تر ✅ خروس: گرم و خشک ✅ جوجه مرغ: گرم وتر ✅ ماهی: سرد و تر ✅ میگو: گرم و تر ✅ […]

×