دوره های آموزشی

دوره آموزشی تویی نا

4,550,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: اردیبهشت ماه سال 1403
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

ماساژ ایرانی

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

1,800,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 12 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

آموزش کاربر ماساژ

6,700,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 3 و 4 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

آموزش ماساژ تایلندی

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

دوره آموزش حرکات اصلاحی

1,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

ماساژ صورت

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 19 و 20 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

دوره آموزش یومی هو

3,750,000 تومان4,150,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: اردیبهشت ماه 1403
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

آموزش ماساژ سنگ داغ

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 25 و 24 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

ماساژ رفلکسولوژی

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 17 و 18 اسفند ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 10 و 11 اسفند ماه
با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

دوره پداگوژی

3,640,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 17 و 18 اسفند ماه
با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (قابل استعلام)

×