دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ

4,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 14 و 15 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ

4,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 16 و 17 آذرماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

×