استیک ماساژ

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی ک نیاز ب فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.

هزینه قابل پرداخت:

100,000 تومان

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

برای ماساژ کف پا، کف دست و نقاطی ک نیاز ب فشار عمقی داریم می توانیم از این استیک ها استفاده کنیم.

×