بولستر ماساژ

برای راحتی فرد ماساژ گیرنده در حین ماساژ زیر پا یا زیر گردن فرد قرار می دهیم.

هزینه قابل پرداخت:

150,000 تومان

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

برای راحتی فرد ماساژ گیرنده در حین ماساژ زیر پا یا زیر گردن فرد قرار می دهیم.

×