تقویم آموزشی

3,640,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 23 و 24 آذر ماه
با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (قابل استعلام)

2,850,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 7 و 8 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

3,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 25 تا 27 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

3,500,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 1 و 2 دی ماه
ادامه دوره: 15 و 16 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

4,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 14 و 15 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

4,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 30 آذر و 1 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

1,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 29 و 30 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

3,550,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 23 و 24 آذرماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

3,250,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 18 تا 20 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,550,000 تومان3,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 27 تا 29 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,550,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 21 و 22 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,750,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 6 و 7 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

2,550,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 23 و 24 آذرماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

1,800,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 28 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)