در این قسمت نمونه ای از مدارک موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مجتمع فنی تهران، مدرک بین المللی از فدراسیون جهانی ماساژ به نمایش گذارده شده است. در پایان هر یک از دوره های آموزشی در موسسه به یکی از مدارک دست خواهید یافت.