آموزش، فرهنگ سازی و اشاعه ماساژ، طب سنتی و سلامت تن و روان بصورت مستمر، کاربردی و موثر با کیفیتی ماندگار.