کتاب های کمک آموزشی

حرکات اصلاحی

40,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی تویی نا 1

2,550,000 تومان3,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 27 تا 29 دی ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

دوره آموزشی تویی نا 2

3,250,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 18 تا 20 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

دوره های آموزشی

دوره آموزشی تویی نا 3

3,950,000 تومان

تاریخ برگزاری دوره: 25 تا 27 بهمن ماه
با ارائه مدرک دو زبانه هنر ماساژ ایرانیان (قابل استعلام)

روغن ماساژ

روغن بادام

85,000 تومان

روغن ماساژ

روغن خراطین

95,000 تومان

روغن ماساژ

روغن زالو

105,000 تومان

روغن ماساژ

روغن زنجبیل

120,000 تومان

روغن ماساژ

روغن زیره

95,000 تومان

روغن ماساژ

روغن سیاه دانه

90,000 تومان

روغن ماساژ

روغن کنجد

70,000 تومان

لوازم آموزشی

سنگ تکی (بیضی بلند)

45,000 تومان

لوازم آموزشی

سنگ تکی (سایز 1)

25,000 تومان

لوازم آموزشی

سنگ تکی (سایز 2)

35,000 تومان

لوازم آموزشی

سنگ تکی (سایز 3)

40,000 تومان

DVDهای آموزشی

سنگ تکی (سایز 4)

45,000 تومان

×