برترین مؤسسه آموزشی ماساژ و طب سنتی شناخته شده در ایران با تاثیرگذاری عمیق در تعالی و ارتقا فرهنگ سلامت در جامعه.